Monthly Archives: luty 2019

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do tworzenia schematów elektrycznych i wyposażenia szaf elektrycznych

Cieszyn, dnia 26.02.2019 r.


BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę dostawę oprogramowania do tworzenia schematów elektrycznych i wyposażenia szaf elektrycznych
w ramach projektu pt.
„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. Oprogramowanie musi posiadać możliwości:
  • Obsługi bez ograniczeń stron schematowych,
  • Obsługi norm IEC 61346 / 61355, JIC, NFPA, GOST, GB,
  • Zintegrowane i obszerne funkcje edycji schematów,
  • Zarządzanie strukturami projektów,
  • Nawigatory: zasobów, listew zaciskowych, PLC, kabli, połączeń, strzałek potencjałów
  • Wbudowane biblioteki symboli zgodne z normami,
  • Inteligentna archiwizacja projektów,
  • Dostęp biblioteki produktów i aparatury poprzez portal wymiany danych,
  • Inteligentny dobór aparatury do symboli w projekcie,
  • Automatyczna numeracja przewodów w dowolnym formacie użytkownika,
  • Możliwość pracy wielu użytkowników na jednym projekcie,
  • Automatyczny spis treści,
  • Automatyczne przetwarzanie projektu w dokumentację materiałową i montażową,
  • Generacją planów kabli, zacisków, wtyczek, listy połączeń,
  • Przeglądy sterowników PLC, kabli, złączek, potencjałów,
  • Sprawdzanie poprawności projektu pod kątem możliwych logicznych i projektowych błędów,
  • Eksport / import do formatów DXF/DWG, logiczny PDF, formatów graficznych, MS Excel,
  • Zabudowa paneli montażowych,
  • Edycja statycznych i dynamicznych formularzy zestawieniowych,
 2. Licencja musi być licencją wieczystą (bezterminowe) i posiadać minimum roczne wsparcie techniczne i możliwość aktualizacji oprogramowania.
 3. Oprogramowanie musi mieć możliwość działania w środowisku Windows, wersje: 7, 8.1 i 10 (64bit)
 4. Przedmiot zamówienia będzie stanowił przedmiot umowy leasingu, którego zakup sfinansuje wskazany przez Zamawiającego Leasingodawca (zwany też „Kupującym”) i przekaże go do użytku Zamawiającemu jako Leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą między stronami leasingu umową leasingową.
 5. Zamawiający nie nabędzie bezpośrednio przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu zamówienia na rzecz wskazanego przez Zamawiającego Leasingodawcy. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Leasingodawcą (Kupującym) z udziałem Zamawiającego. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na Leasingodawcę (Kupującego).
 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 7. Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

IV. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 1 tydzień od podpisania umowy z Wykonawcą.
  V. WYKLUCZENIA
 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
  VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 4. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: g.maniarski@nikelman.pl
 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Grzegorz Maniarski
  VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 6. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 8. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 9. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 10. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 11. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Oferty należy złożyć do dnia 06.03.2019
 14. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: g.maniarski@nikelman.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 15. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 16. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 17. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 18. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIA OCENY:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Cena netto
Waga: – 100 pkt Sposób dokonywania oceny: Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
X. ZMIANA UMOWY
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
XI. DODATKOWE WARUNKI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy (proszę kliknąć aby ściągnąć)