Blog

Zapytanie ofertowe na dostawę profili aluminiowych wraz z elementami łączącymi do budowy konstrukcji nośnej

Cieszyn, dnia 12.03.2019 r.

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę profili aluminiowych wraz z elementami łączącymi do budowy konstrukcji nośnej w ramach projektu pn.
„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

I. ZAMAWIAJĄCY:
BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.
I. TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów profili montażowych z aluminium wraz z łącznikami, które pozwolą wykonanie konstrukcji ramy nośnej stanowiska do testowania maszyn fleksograficznych. Wymiary konstrukcji nośnej wg dokumentacji rysunkowej wynoszą (długość x szerokość x wysokość) 4475x 1620x 3827 mm. Wymiary te tworzy 5 szt. Modułów i 6 nadstawek wykonanych z profili aluminiowych o różnych szerokościach, które są typoszeregiem wymiary podstawowego wynoszącego 45×45.

2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia profili aluminiowych, w różnych konfiguracjach wymiarowych zgodnych z przedstawioną specyfikacją wraz z systemami szybkiego ich montażu. Profile muszą być przycięte na żądany wymiar.

3. Dostarczone profile aluminiowe na konstrukcję nośną muszą spełniać następujące wymagania:

• Wymiar podstawowy profilu to 45×45 z którego można tworzyć kolejne profile w tym typoszeregu;

• powinny umożliwiać szybką rozbudowę stanowiska,

• usprawnić szybką przebudowę stanowiska przy użyciu łączników montażowych skręcanych

• profile muszą posiadać warstwę wierzchnią zabezpieczoną w technologii twardego anodowania powierzchni roboczej

• wysoką sztywność

• w profilach muszą być rowki montażowe pozwalające na przykręcenie łączników zewnętrznych

• Profile muszą pozwalać na łączenie powierzchni bocznych profili.

4. Specyfikacja techniczna oraz wymiary zamawianych profili stanowi załącznik do tego zapytania w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji ilości łączników oraz elementów montażowych wg dostarczonych elementów profili wg dokumentacji rysunkowej.

5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.

6. Kod CPV: 44212500-4 Kątowniki i profile

IV. TERMIN REALIZACJI

Maksymalnie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.
V. WYKLUCZENIA

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: g.maniarski@nikelman.pl
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Grzegorz Maniarski

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Oferty należy złożyć do dnia 20.03.2019 r.
 9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: s.pieles.bbw@nikelman.pl.) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIA OCENY:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

X. ZMIANA UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

XI. DODATKOWE WARUNKI

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do tworzenia schematów elektrycznych i wyposażenia szaf elektrycznych

Cieszyn, dnia 26.02.2019 r.


BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę dostawę oprogramowania do tworzenia schematów elektrycznych i wyposażenia szaf elektrycznych
w ramach projektu pt.
„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. Oprogramowanie musi posiadać możliwości:
  • Obsługi bez ograniczeń stron schematowych,
  • Obsługi norm IEC 61346 / 61355, JIC, NFPA, GOST, GB,
  • Zintegrowane i obszerne funkcje edycji schematów,
  • Zarządzanie strukturami projektów,
  • Nawigatory: zasobów, listew zaciskowych, PLC, kabli, połączeń, strzałek potencjałów
  • Wbudowane biblioteki symboli zgodne z normami,
  • Inteligentna archiwizacja projektów,
  • Dostęp biblioteki produktów i aparatury poprzez portal wymiany danych,
  • Inteligentny dobór aparatury do symboli w projekcie,
  • Automatyczna numeracja przewodów w dowolnym formacie użytkownika,
  • Możliwość pracy wielu użytkowników na jednym projekcie,
  • Automatyczny spis treści,
  • Automatyczne przetwarzanie projektu w dokumentację materiałową i montażową,
  • Generacją planów kabli, zacisków, wtyczek, listy połączeń,
  • Przeglądy sterowników PLC, kabli, złączek, potencjałów,
  • Sprawdzanie poprawności projektu pod kątem możliwych logicznych i projektowych błędów,
  • Eksport / import do formatów DXF/DWG, logiczny PDF, formatów graficznych, MS Excel,
  • Zabudowa paneli montażowych,
  • Edycja statycznych i dynamicznych formularzy zestawieniowych,
 2. Licencja musi być licencją wieczystą (bezterminowe) i posiadać minimum roczne wsparcie techniczne i możliwość aktualizacji oprogramowania.
 3. Oprogramowanie musi mieć możliwość działania w środowisku Windows, wersje: 7, 8.1 i 10 (64bit)
 4. Przedmiot zamówienia będzie stanowił przedmiot umowy leasingu, którego zakup sfinansuje wskazany przez Zamawiającego Leasingodawca (zwany też „Kupującym”) i przekaże go do użytku Zamawiającemu jako Leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą między stronami leasingu umową leasingową.
 5. Zamawiający nie nabędzie bezpośrednio przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu zamówienia na rzecz wskazanego przez Zamawiającego Leasingodawcy. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Leasingodawcą (Kupującym) z udziałem Zamawiającego. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na Leasingodawcę (Kupującego).
 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 7. Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

IV. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 1 tydzień od podpisania umowy z Wykonawcą.
  V. WYKLUCZENIA
 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
  VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 4. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: g.maniarski@nikelman.pl
 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Grzegorz Maniarski
  VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 6. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 8. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 9. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 10. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 11. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Oferty należy złożyć do dnia 06.03.2019
 14. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: g.maniarski@nikelman.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 15. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 16. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 17. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 18. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIA OCENY:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Cena netto
Waga: – 100 pkt Sposób dokonywania oceny: Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
X. ZMIANA UMOWY
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
XI. DODATKOWE WARUNKI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy (proszę kliknąć aby ściągnąć)

Kolejny projekt Unijny w naszej firmie

Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Biuro Badawcze prowadzi projekt Unijny

Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o.o. realizuje projekt pn.Opracowanie innowacyjnego zespołu do szlifowania powierzchni cylindra centralnego z nałożoną powłoką odporną na zarysowania o twardości przekraczającej 60 HRc i maksymalnej średnicy cylindra wynoszącej 2000 mm współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie urządzenia przystosowanego do szlifowania powierzchni cylindra centralnego maszyn fleksograficznych z nałożoną powłoką odporną na zarysowania, o twardości przekraczającej 60 HRc w zakresie średnic od 1250 do 2000 mm z parametrami wyjściowymi chropowatości 0.16um oraz maksymalnym biciem powierzchni nie przekraczającym +/- 0.005 mm.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac B+R i stworzeniu urządzenia do szlifowania. Urządzenie będzie wykorzystywane do szlifowania powierzchni cylindra centralnego z nałożoną powłoką odporną na zarysowania. Planowanym rezultatem projektu jest skrócenie procesu szlifowania cylindrów centralnych o innowacyjnej, twardej do niewystępującego co najmniej na rynku polskim poziomu 60 HRc powłoce WC-Co, do okresu 2 tygodni. Wdrożenie rezultatów projektu pozwoli na uzyskanie powierzchni cylindra centralnego odpornego na zarysowania powstające w wyniku kontaktu z urządzeniami i systemami suszenia farby oraz podczas usuwania nadmiaru farby drukarskiej z powierzchni cylindra w trakcie procesu produkcji.

Wartość projektu: 1 494 211,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 079 855,62 PLN

FE_IR_rgb

Witamy na nowej stronie

Witamy wszystkich na nowej stronie internetowej spółki Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o.

Na stronie odnajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące działalności spółki, ofercie oraz propozycję współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami!