ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów konstrukcyjnych aluminiowych i stalowych potrzebnych do usztywnienia oraz montażu zespołów wykonawczych stanowiska testowego

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie materiałów konstrukcyjnych aluminiowych i stalowych potrzebnych do usztywnienia oraz montażu zespołów wykonawczych stanowiska testowego.
  1. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, w różnych konfiguracjach wymiarowych zgodnych z przedstawioną specyfikacją i rysunkami wykonawczymi. Elementy muszą być wycięte i zagięte na żądany wymiar. Zapytanie ofertowe tyczy się zamówienia częściowego potrzebnego do zbudowania konstrukcji 3 modułów wraz z nadstawkami.
  1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  1. Kod CPV: 44212300-2 Konstrukcje i ich części
 1. TERMIN REALIZACJI
 2. Maksymalnie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.
 • WYKLUCZENIA
 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
 • INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: g.maniarski@nikelman.pl
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Grzegorz Maniarski
 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Oferty należy złożyć do dnia 19.06.2019 r.
 9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: g.maniarski@nikelman.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

Treści zapytań oraz listy zakupowe wraz z rysunkami technicznymi do pobrania poniżej.