Author Archives: BBW

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę armatury podstawowej

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury podstawowej zespołu stabilizacji temperatury.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42950000-0 – Części maszyn ogólnego zastosowania

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów instalacji pneumatycznej

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów instalacji pneumatycznej zespołów stanowiska testowego.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42950000-0 – Części maszyn ogólnego zastosowania

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łożysk różnego rodzaju

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm”

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łożysk do zespołów stanowiska testowego o jakości co najmniej producentów: SKF, FAG, NACHI, NSK.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 4. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

3. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę elementów ciętych i spawanych (półki pod napędy) – zespół odwijaków i nawijaków

w ramach projektu pn.

Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów ciętych i spawanych do zespołu nawiajaka i rozwijaka tworzących półki pod napędy.
  1. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów, w różnych konfiguracjach zgodnych z przedstawioną specyfikacją.
  2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  3. Kod CPV: 42140000 – Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe 
 2. TERMIN REALIZACJI
  1. Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

Treści zapytań oraz listy zakupowe do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów konstrukcyjnych aluminiowych i stalowych potrzebnych do usztywnienia oraz montażu zespołów wykonawczych stanowiska testowego

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie materiałów konstrukcyjnych aluminiowych i stalowych potrzebnych do usztywnienia oraz montażu zespołów wykonawczych stanowiska testowego.
  1. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, w różnych konfiguracjach wymiarowych zgodnych z przedstawioną specyfikacją i rysunkami wykonawczymi. Elementy muszą być wycięte i zagięte na żądany wymiar. Zapytanie ofertowe tyczy się zamówienia częściowego potrzebnego do zbudowania konstrukcji 3 modułów wraz z nadstawkami.
  1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
  1. Kod CPV: 44212300-2 Konstrukcje i ich części
 1. TERMIN REALIZACJI
 2. Maksymalnie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.
 • WYKLUCZENIA
 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
 • INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: g.maniarski@nikelman.pl
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Grzegorz Maniarski
 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Oferty należy złożyć do dnia 19.06.2019 r.
 9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: g.maniarski@nikelman.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Oferty proszę przedstawiać na formularzu ofertowym załączonym do tego zapytania, do pobrania poniżej.

Treści zapytań oraz listy zakupowe wraz z rysunkami technicznymi do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę profili aluminiowych wraz z elementami łączącymi do budowy konstrukcji nośnej

w ramach projektu pn.

„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie
modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 07.06.2019

DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ w załącznikach: 1.
Z_1_05_2019 Formularz ofertowy profile.pdf a także
Z _1_05_2019 – Lista zakupu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE


na dostarczenie materiałów do posadowienia i ustabilizowania konstrukcji nośnych modułów stanowiska

w ramach projektu pn.
„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 14.05.2019

DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ w załącznikach:

 1. Z_3_04_2019 Formularz ofertowy elementy łączne.pdf
 2. Z_3_04_2019 Lista zakupu.pdf

Zapytanie ofertowe

na dostawę materiałów konstrukcyjnych aluminiowych i stalowych potrzebnych do usztywnienia oraz montażu zespołów wykonawczych stanowiska testowego

w ramach projektu pn.
„Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm
Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 07.05.2019

DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ w załącznikach:

 1. Z_2_04_2019 Formularz ofertowy – materiały do konstukcji.pdf
 2. Z _2_04_2019 – Lista zakupu.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę szaf elektrycznych oraz oprzyrządowania do budowy systemu sterowania

Cieszyn, dnia 15.03.2019 r.

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę szaf elektrycznych oraz oprzyrządowania do budowy systemu sterowania w ramach projektu pn.

Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

I. ZAMAWIAJĄCY:
BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów składowych takich jak szafy sterownicze oraz oprzyrządowanie do wnętrza tych szaf, które pozwolą wykonanie systemu sterowania stanowiska do testowania maszyn fleksograficznych. Wymiary szeregu szaf wynoszą (szerokość x wysokość x głębokość) 5000 x 2000 x 500 mm. Wymiary te tworzy 5 szt. szaf sterowniczych połączonych szeregowo.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia pozostałych 3 szaf sterowniczych, które pozwolą na utworzenie szeregowego systemu. Szafy muszą być wyposażone w cokoły oraz płyty umożliwiające zamknięcie całego szeregu po bokach.
 3. Dostarczone szafy sterownicze nośną muszą spełniać następujące wymagania:
  • Wymiar podstawowy pojedynczej szafy to (szerokość x wysokość x głębokość) 1000 x 2000 x 500 mm, z których można tworzyć system szaf szeregowych;
  • powinny umożliwiać szybką rozbudowę stanowiska,
  • usprawnić szybką przebudowę stanowiska przy użyciu łączników montażowych do połączenia poszczególnych szaf
  • szafy muszą posiadać dopuszczenie do używania na terenie Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie certyfikaty
  • szafy powinny mieć nie symetrycznie dzielone drzwi (drzwi prawe szersze niż lewe)
  • w szafach muszą być perforowane profile montażowe pozwalające na przykręcenie w jej wnętrzu płyt montażowych
  • szafy muszą pozwalać na prowadzenie kabli i przewodów pod podłogą, kable powinny być osłonięte cokołami
  • oprzyrządowanie we wnętrzu szafy powinno pozwolić na zainstalowanie w nich dowolnych
  podzespołów elektrycznych lub elektronicznych
  • oprzyrządowanie powinno umożliwić podłączenie zasilania do zainstalowanych wcześniej podzespołów
 4. Specyfikacja techniczna oraz wymiary zamawianych szaf stanowi załącznik nr 2 do tego zapytania w postaci osobnego pliku pdf.
 5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 6. Kod CPV: 42221000-1 Części maszyn przetwórstwa żywności
  Kod CPV: 31670000-3 Elektryczne części maszyn i aparatury

IV. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 2 tygodnie od podpisania umowy z Wykonawcą.

V. WYKLUCZENIA

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: z.jakubczyk@nikelman.pl
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Jakubczyk, Sebastian Pieles

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Oferty należy złożyć do dnia 26.03.2019 r.
 9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: s.pieles.bbw@nikelman.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIA OCENY:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

X. ZMIANA UMOWY
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
XI. DODATKOWE WARUNKI

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja techniczna

Zapytanie ofertowe na dostawę szaf elektrycznych oraz oprzyrządowania do budowy systemu sterowania

Cieszyn, dnia 12.03.2019 r.

BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

NIP: 5482644298

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę szaf elektrycznych oraz oprzyrządowania do budowy systemu sterowania w ramach projektu pn.

Wielozadaniowe stanowisko testowania maszyn fleksograficznych umożliwiające zainstalowanie modułów lub lustrzanych zespołów drukowych o parametrze druku 30-600 mm

Sygnatura projektu: POIR.01.01.01-00-0838/17-00

I. ZAMAWIAJĄCY:
BIURO BADAWCZO-WDROŻENIOWE Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
NIP: 5482644298
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie elementów składowych takich jak szafy sterownicze oraz oprzyrządowanie do wnętrza tych szaf, które pozwolą wykonanie systemu sterowania stanowiska do testowania maszyn fleksograficznych. Wymiary szeregu szaf wynoszą (szerokość x wysokość x głębokość) 5000 x 2000 x 500 mm. Wymiary te tworzy 5 szt. szaf sterowniczych połączonych szeregowo.
 2. W ramach zamówienia dostawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 szaf sterowniczych, które pozwolą na utworzenie szeregowego systemu. Szafy muszą być wyposażone w cokoły oraz płyty umożliwiające zamknięcie całego szeregu po bokach.
 3. Dostarczone szafy sterownicze nośną muszą spełniać następujące wymagania:
  • Wymiar podstawowy pojedynczej szafy to (szerokość x wysokość x głębokość) 1000 x 2000 x 500 mm, z których można tworzyć system szaf szeregowych;
  • powinny umożliwiać szybką rozbudowę stanowiska,
  • usprawnić szybką przebudowę stanowiska przy użyciu łączników montażowych do połączenia poszczególnych szaf
  • szafy muszą posiadać dopuszczenie do używania na terenie Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie certyfikaty
  • szafy powinny mieć nie symetrycznie dzielone drzwi (drzwi prawe szersze niż lewe)
  • w szafach muszą być perforowane profile montażowe pozwalające na przykręcenie w jej wnętrzu płyt montażowych
  • szafy muszą pozwalać na prowadzenie kabli i przewodów pod podłogą, kable powinny być osłonięte cokołami
  • oprzyrządowanie we wnętrzu szafy powinno pozwolić na zainstalowanie w nich dowolnych
  podzespołów elektrycznych lub elektronicznych
  • oprzyrządowanie powinno umożliwić podłączenie zasilania do zainstalowanych wcześniej podzespołów
 4. Specyfikacja techniczna oraz wymiary zamawianych szaf stanowi załącznik nr 2 do tego zapytania w postaci osobnego pliku pdf.
 5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice.
 6. Kod CPV: 42221000-1 Części maszyn przetwórstwa żywności
  Kod CPV: 31670000-3 Elektryczne części maszyn i aparatury

IV. TERMIN REALIZACJI

 1. Maksymalnie 2 tygodnie od podpisania umowy z Wykonawcą.

V. WYKLUCZENIA

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: z.jakubczyk@nikelman.pl
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Jakubczyk, Sebastian Pieles

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w jednej z następujących walut: PLN, USD lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
 5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
 6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
 7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Oferty należy złożyć do dnia 20.03.2019 r.
 9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: s.pieles.bbw@nikelman.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 11D, 40-246 Katowice).
 10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIA OCENY:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

X. ZMIANA UMOWY
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
XI. DODATKOWE WARUNKI

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Biuro Badawczo-Wdrożeniowe sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja techniczna